Avvikelserapport

Avvikelserapport/synpunkt/klagomål

När du som anställd hos Iustitia Assistans uppmärksammar en avvikelse eller mottar en synpunkt eller ett klagomål fyller du i nedanstående dokument och vidarebefordrar denna till en verksamhetsledare.

  Hur togs anmälan emot?

  När gjordes anmälan?

  Klockslag

  Av vem (om ej anonym) gjordes anmälan?

  Telefonnummer

  Vem tog emot anmälan?

  Vad har, i korthet, hänt som föranleder anmälan/som föranlett avvikelserapporteringen:

  Vilka åtgärder har akut vidtagits?

  Vilka åtgärder är planerade för framtiden?